Obchodné podmienky

Úvod Obchodné podmienky

Obchodné podmienky elektronického obchodu Ezoterika Lejla (ďalej aj „obchodné podmienky“)

 

Obsah obchodných podmienok

 1. Základné ustanovenia/ pojmy
 2. Kontaktné údaje
 3. Objednávka tovaru a uzatvorenie kúpnej zmluvy
 4. Osobité ustanovenia
 5. Zrušenie objednávky, odstúpenie od zmluvy, odmietnutie objednávky
 6. Zaslanie tovaru
 7. Dodacia lehota
 8. Spôsob prepravy
 9. Spôsob platby
 10. Prevzatie tovaru
 11. Reklamácia tovaru
 12. Alternatívne riešenie sporov
 13. Ochrana osobných údajov

 

Obchodné podmienky sú platné pre nákup v internetovom obchode prevádzkovanom prostredníctvom webovej stránky s označením www.ezoterikalejla.sk (ďalej aj „internetový obchod“). Podmienky bližšie definujú a upresňujú práva a povinnosti prevádzkovateľa internetového obchodu, t.j. predávajúceho, ktorým je spoločnosť Ezoterika Lejla, s.r.o., IČO:  47 487 968, právnická osoba zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom v Žiline, oddiel s.r.o. vložka číslo 60914/L (ďalej aj „predávajúci“) a kupujúceho, resp. spotrebiteľa (ďalej aj „kupujúci“ alebo „spotrebiteľ“).

Zmluvné vzťahy založené medzi predávajúcim a kupujúcim pri kúpe tovaru na diaľku sa riadia týmito obchodnými podmienkami a ustanoveniami zákona č. 40/ 1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení, zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzatvorenej na diaľku alebo zmluvy uzatvorenej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho.

 

 

 

 1. Základné ustanovenia/pojmy

Spotrebiteľská zmluva je kúpna zmluva uzatvorená podľa Občianskeho zákonníka, pokiaľ zmluvnými stranami sú na jednej strane spotrebiteľ a na druhej strane dodávateľ, resp. predávajúci.

Predávajúci (dodávateľ)- je Ezoterika Lejla s.r.o., IČO: 47 487 968, DIČ: 2023938345,so sídlom J. Milca 786/6, 010 01 Žilina, právnická osoba zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom v Žiline, oddiel Sro, vložka číslo 60914/L. Predávajúci priamo dodáva kupujúcemu výrobky.

Kupujúci – je osoba, ktorá je spotrebiteľ, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nekoná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.

Tovar – fyzický predmet kúpy ponúkaný na predaj prostredníctvom elektronického obchodu www.ezoterikalejla.sk

Písomné prílohy – dodací list, faktúra, poprípade doklad s informáciami o zásielke.

Celková kúpna cena- vypočítaná celková cena za objednaný tovar vrátane DPH a iných daní a poplatkov za súvisiace úkony a služby.

 

 1. Kontaktné údaje –  len v pracovné dni 08:00 – 16: 00

Mobilný telefón : +421...0904 575 920

 

3.Objednávka tovaru a uzatvorenie kúpnej zmluvy :

 

Objednať tovar a uzatvoriť kúpnu zmluvu možno nasledovne: výber tovaru/ produktu z katalógu/ zoznam produktov poskytovaných predávajúcim. Zoznam produktov na stránkach www.ezoterikalejla.sk je katalógom bežne dodávaného tovaru. Predávajúci nezaručuje okamžitú dostupnosť všetkých zobrazených položiek. Dostupnosť tovaru bude vždy po vyžiadaní kupujúceho a po následnom overení predávajúceho potvrdená. Pre stanovenie kúpnej ceny je určujúca cena tovaru zobrazovaná webovým rozhraním v dobe overenia objednávky.

Po určení objednávky je potrebné urobiť nasledujúce : Kupujúci vyberie tovar, riadne vyplní objednávkový formulár a odošle objednávku. Kupujúci je povinný uviesť správnu a úplnú poštovú alebo fakturačnú adresu, na ktorú má byť objednaný tovar doručený. Informácie o jednotlivých technických krokoch vedúcich k uzatvoreniu sú zrejmé z procesu objednávania v internetovom obchode www.ezoterikalejla.sk. Kupujúci má možnosť pred odoslaním objednávku túto objednávku skontrolovať a prípadne ju opraviť. Aby objednávka e elektronickom obchode www.ezoterikalejla.sk bola akceptovaná, musí obsahovať nasledovné náležitosti : identifikáciu predávajúceho: meno, priezvisko, bydlisko/sídlo (ulica, súpisné číslo, poštové smerové číslo, mesto, štát) – osobitne pre účely fakturačné a doručovacie, e-mailovú adresu a telefónne číslo, kód a požadovaný počet kusov jednotlivých produktov, ktorý jednoznačne určuje predmet objednávky (vyplní systém e-shopu na základe výberu tovaru kupujúceho), vybraný spôsob platby a vybraný spôsob platby dodania tovaru.

Na základe riadne vyplnenej objednávky kupujúceho vykoná predávajúci jej overenie. Overením objednávky predávajúci buď potvrdí kupujúcemu druh, predpokladanú cenu a množstvo produktov, ktoré sa zaväzuje kupujúcemu dodať alebo kupujúceho informuje o nedostupnosti objednaného produktu. Objednávka je po overení považovaná medzi zmluvnými stranami za záväznú.

 

 

4.Osobitné ustanovenia

Umiestnením predaja tovaru na internetových stránkach vyjadruje predávajúci svoju vôľu uzavrieť kúpnu zmluvu na tovar za uvedených podmienok. Kúpna zmluva vzniká okamihom overenia záväznej objednávky kupujúceho predávajúcim. Od tohto momentu medzi kupujúcim a predávajúcim vznikajú vzájomné práva a povinnosti, ktoré sú vymedzené kúpnou zmluvou a obchodnými podmienkami, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.

Obchodné podmienky sú zobrazené na webových stránkach internetového obchodu a je umožnená ich archivácia a reprodukcia kupujúcim. Odoslaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že sa oboznámil s vyššie uvedenými obchodnými podmienkami a bez výhrady s nimi súhlasí. Na tieto obchodné podmienky je kupujúci dostatočným spôsobom pred vlastným uskutočnením objednávky upozornený.

Zmluva je uzatváraná v slovenskom jazyku. Uzavretá zmluva (objednávka kupujúceho + overenie/potvrdenie objednávky predávajúcim) je predávajúcim archivovaná za účelom jej úspešného splnenia a nie je prístupná tretím stranám. Náklady na použitie komunikačných prostriedkov na diaľku (telefón, internet, atď.) pre uskutočnenie objednávky sú v bežnej výške, v závislosti na tarifikácií telekomunikačných služieb, ktoré objednávateľ používa a kupujúci si tieto náklady uhrádza sám.

Všetky ceny uvedené na webových stránkach www.ezoterikalejla.sk sú s DPH. Ceny produktov si môže kupujúci overiť pri jednotlivých položkách tovaru. Pred odoslaním objednávky bude vypočítaná celková kúpna cena za tovar a služby za uvedených podmienok vrátane súvisiacich poplatkov a kupujúci bude vyzývaný k ich schváleniu.

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Zrušenie objednávky, odstúpenie od zmluvy, odmietnutie objednávky

Kupujúci môže bez udania dôvodu zrušiť/stornovať svoju objednávku až do jej overenia/potvrdenia predávajúcim.

Kupujúci má podľa §7 zákona č. 102/2014 Z.z. právo odstúpiť od zmluvy uzatvorenej na diaľku bez uvedenia dôvodu do 14 dní od prevzatia tovaru.

Predávajúci má právo odmietnuť objednávku, ak kupujúci opakovane neplní svoj záväzok odobrať tovar a zaplatiť kúpnu cenu aj so súvisiacimi poplatkami. Ak spotrebiteľ odstúpi od zmluvy, bude znášať náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu a ak odstúpi od zmluvy uzavretej na diaľku, aj náklady na vrátenie tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty.

 

6. Zaslanie tovaru

Predávajúci po doručení a overení objednávky zašle kupujúcemu potvrdenie o doručení objednávky e-mailom označeným ako „schválenie objednávky“. Objednávku je možné potvrdiť aj telefonicky. Pri telefonickom potvrdení objednávky si predávajúci a kupujúci potvrdia jej obsah, hlavne druh tovaru, počet kusov, písomné prílohy, ktoré tvoria prílohu tovaru, cenu za tovar a prepravu, spôsob a termín doručenia.

 

7. Dodacia lehota

Ak je objednaný tovar v okamihu objednávky na sklade, bude expedovaný najneskôr do troch pracovných dní po prijatí a overení objednávky. Dodacia lehota závisí ďalej od kupujúcim zvoleného spôsobu prepravy.

 

8. Spôsob dopravy

Dopravu objednávky na určenú adresu zaisťuje predávajúci iba na územie Slovenskej republiky. Náklady  na dopravu tovaru sa líšia podľa zvoleného spôsobu dopravy. Konkrétny spôsob dodania si zvolí kupujúci sám, podľa predávajúcim vymedzených spôsobov dopravy. Prehľad dopravcov a aktuálny cenník je uvedený na stránkach www.ezoterikalejla.sk

9. Spôsob platby

Kupujúci má niekoľko možností, ako uhradiť kúpnu cenu za tovar. Spôsoby úhrady ceny zahŕňajú ceny vrátane DPH. Tovar je možné v plnej výške uhradiť dobierkou pri prevzatí tovaru alebo elektronicky prostredníctvom platobného systému integrovaného do elektronického obchodu www.ezoterikalejla.sk  .Zásielka s tovarom vždy obsahuje daňový doklad a návod k použitiu výrobku, ak to daný výrobok vyžaduje. Daňový doklad kupujúci prevezme spolu s tovarom.

 

10. Prevzatie tovaru

Pri preberaní tovaru od dopravcu kupujúci skontroluje obsah a stav zásielky, či nie je zásielka poškodená. V prípade mechanického poškodenia obalu tovaru alebo tovaru samotného, je kupujúci povinný spísať za prítomnosti dopravcu záznam o poškodení zásielky a nechať si túto skutočnosť dopravcom potvrdiť. Na základe vyhotoveného záznamu bude kupujúcemu poskytnutá primeraná zľava alebo dodaný nový tovar. Kupujúci má taktiež v tomto prípade právo od zmluvy odstúpiť. Podpísaním dodacieho listu dopravcovi kupujúci súhlasí s prevzatím tovaru a potvrdzuje, že tovar dorazil mechanicky nepoškodený. Spotrebiteľ by mal vo vlastnom záujme tieto kroky podniknúť, vyhne sa tak neskorším problémom plynúcim zo zodpovednosti za vady, ktoré vznikli v dôsledku prepravy (mechanického poškodenia tovaru) . Pokiaľ však kupujúci spotrebiteľ uvedený postup nedodrží, nie je nijako dotknuté jeho právo na uplatnenie reklamácie.

 

11. Reklamácia tovaru

V prípade, že kupujúci zistil na zakúpenom tovare v priebehu záručnej doby vadu, ktorá nebola spôsobená jeho nevhodným používaním, ale vadou výrobku samotného, má právo na reklamáciu tovaru. Záručná doba začína plynúť prevzatím tovaru kupujúcim. Predávajúci poskytuje na dodaný tovar záruku stanovenú Občianskym zákonníkom t. j. 24 mesiacov. Záručná doba sa predlžuje o dobu, počas ktorej bol tovar v záručnej oprave. Záruka sa vzťahuje na výrobné vady tovaru alebo iné vady, ktoré neboli spôsobené neodborným alebo nešetrným zachádzaním, použitím výrobku v rozpore s jeho účelom či mechanickým poškodením. Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebovanie tovaru spôsobené používaním.

 

 

Rozpor s kúpnou zmluvou

V prípade, že vec pri prevzatí kupujúcim nie je v zhode s objednávkou/ kúpnou zmluvou (ďalej len „rozpor s kúpnou zmluvou“), má kupujúci právo na to, aby predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu vec uviedol do stavu odpovedajúceho kúpnej zmluve, a to podľa požiadavky kupujúceho buď výmenou veci, alebo jej opravou; ak nie je taký postup  možný, môže kupujúci požadovať primeranú zľavu z ceny vecí alebo od zmluvy odstúpiť. To neplatí, pokiaľ kupujúci pred prevzatím veci o rozpore s kúpnou zmluvou vedel alebo rozpor s kúpnou zmluvou spôsobil. Zhodou s kúpnou zmluvou sa hlavne rozumie, že predávaná vec je pri prevzatí kupujúcim bez vád, ďalej poukazuje akosť a úžitkové vlastnosti pre vec takéhoto druhu obvyklé, že zodpovedá požiadavkám právnych predpisov, je v tomu zodpovedajúcom množstve a miere a zodpovedá účelu, ktorý predávajúci pre používanie veci uvádza alebo pre ktorý sa vec obvykle používa.

 

Postup reklamácie  

Pokiaľ chce kupujúci reklamovať tovar kúpený v internetovom obchode www.ezoterikalejla.sk je povinný oznámiť predávajúcemu túto skutočnosť čo najskôr e-mailom alebo telefonicky. Do dvoch pracovných dní bude kupujúcemu zaslaný formulár „Reklamačný list“, ktorý mu reklamáciu zjednoduší. Vyplnený formulár obsahuje : meno kupujúceho, adresu, telefón, e-mail, číslo objednávky, číslo daňového dokladu, podrobný popis chyby produktu/tovaru, prípadne ako chyba produktu/tovaru vznikla, alebo ako sa chyba prejavuje. Zásielky, u ktorých nebude jasné, prečo boli predávajúcemu reklamované a zaslané, budú vrátené odosielateľovi na jeho náklady. Reklamovaný tovar kupujúci zasiela na adresu : Ezoterika LEJLA s.r.o. J.Milca 786/6 01001 Žilina. Tovar je vhodné zasielať v originálnom obale alebo vyhovujúcom prepravnom obale, pretože predávajúci neručí za prípadné mechanické poškodenie pred prijatím tovaru. V prípade oprávnenej reklamácie má kupujúci právo na náhradu nákladov na uplatnenie reklamácie v nutnej výške k bezpečnému doručeniu (kupujúci musí doložiť doklad k tejto preprave). V prípade neoprávnenej reklamácie nemá kupujúci nárok na náhradu svojich nákladov spojených s vybavením reklamácie a predávajúci bude kupujúcemu účtovať prepravné náklady tovaru spojené s vrátením reklamovaného tovaru kupujúcemu. V prípade neoprávnenej reklamácie sa záručná doba nepredlžuje.

 

 

Vybavenie reklamácie

O reklamácií sa spravidla rozhodne ihneď po prijatí reklamovaného tovaru, v zložitých prípadoch do 15 pracovných dní. Do tejto lehoty sa nezapočítava doba primeraná podľa druhu výrobku potrebná k odbornému posúdeniu vady. Reklamácia vrátane vady bude vybavená bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 kalendárnych dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa predávajúci s kupujúcim nezhodne inak. Predávajúci vyrozumie spotrebiteľa o výsledku reklamácie telefonicky, pokiaľ nebude k dispozícií telefón, tak e-mailom. Po uplynutí uvedenej lehoty, má spotrebiteľ rovnaké práva, ako keby sa jednalo o vadu, ktorú nemožno odstrániť. Predávajúci spotrebiteľovi vydá potvrdenia o prípadnom vykonaní opravy a dobe jej trvania, prípadne písomné zdôvodnenie zamietnutia reklamácie.

Obdobným spôsobom ako reklamácie sa vybavujú aj sťažnosti a podnety spotrebiteľov.

12. Alternatívne riešenie sporov

Kupujúci (spotrebiteľ) má právo požiadať predávajúceho o nápravu spôsobu vybavenia reklamácie alebo ak má pocit, že boli v procese reklamácie porušené jeho práva. Žiadosť spotrebiteľ zasiela e-mailom na ...ezoterikalejla@gmail.com. Pokiaľ predávajúci odpovie zamietnutím alebo do 30 dní neodpovie vôbec, má spotrebiteľ právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu podľa zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Subjektmi alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sú podľa § 3 zákona č. 391/2015 o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov sú orgány a oprávnené právnické osoby, ktorých zoznam je na stránke ministerstva hospodárstva https://www.mhsr.sk/obchod/ochrana-spotrebitela/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-1/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov-1 Návrh možno podať spôsobom, ktorý je bližšie špecifikovaný v § 12 zákona č. 391/2015 Z.z o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Sťažnosť môže spotrebiteľ podať taktiež on-line pomocou platformy alternatívneho riešenia sporov, ktorú nájde na adrese :

 

Alternatívne riešenie sporov nemožno začať v prípade, že hodnota sporu je menšia ako 20€. Subjekt alternatívneho riešenia sporov môže od spotrebiteľa žiadať poplatok za začatie alternatívneho riešenia sporov do maximálnej výšky 5€ s DPH. Alternatívne riešenie sporov sa týka iba zmlúv uzatvorených na diaľku.

 1. Ochrana osobných údajov

Uzavretím kúpnej zmluvy poskytuje kupujúci predávajúcemu súhlas so spracovaním a zhromažďovaním svojich osobných údajov. Predávajúci spracováva osobné údaje kupujúceho v súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení, a to v databáze predávajúceho pri plnom rešpektovaní práv a povinností správcu podľa daného zákona v platnom znení. Spracované údaje sú plne chránené funkčným vnútorným systémom ochrany dát. Predávajúci zhromažďuje so súhlasom kupujúceho , a to titul, meno, priezvisko, trvalé bydlisko, adresu na doručenie, telefónne číslo a e-mailovú adresu ,až do doby odvolania tohto súhlasu kupujúcim.  Podľa zákona č.18/2018 Z.z o ochrane osobných údajov v platnom znení sa prevádzkovateľ internetového obchodu www.ezoterikalejla.sk súčasne zaväzuje, že na prianie kupujúceho neodkladne vymaže jeho osobné údaje z databázy internetového obchodu.

Ak si kupujúci neželá, aby jeho osobné údaje boli uložené v databáze predávajúceho, môže si tovar objednať telefonicky, alebo v poznámke k objednávke pripísať žiadosť o ich vymazanie ihneď po vybavení objednávky. Pokiaľ kupujúci prejaví svoj súhlas, môže mu predávajúci oznamovať e-mailom a telefonicky obchodné oznámenia s novinkami, ponukami, inzerciou a ponúkať účasť v anketách a prieskume trhu. Kupujúci má právo prístupu k svojim osobným údajom a právo na ich opravu vrátane ďalších zákonných práv k týmto údajom. Svoj súhlas s uchovávaním a spracovaním osobných údajov alebo so zasielaním obchodných oznámení môže kupujúci kedykoľvek odvolať, a to tak, že zašle e-mailovú správu na ..ezoterikalejla@gmail.com. alebo túto skutočnosť oznámi predávajúcemu telefonicky. Predávajúci nie je oprávnený poskytovať osobné údaje o kupujúcom tretím osobám. Výnimku predstavujú externí dopravcovia, ktorým sú osobné údaje kupujúceho predávané v minimálnom rozsahu, ktorý je nutný pre bezproblémové doručenie tovaru.

Obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňa .01.01. 2020

 

.

Copyright 2019 - 2024 © ezoterikalejla