Reklamačný poriadok

Úvod Reklamačný poriadok

Reklamácia tovaru

V prípade, že kupujúci zistil na zakúpenom tovare v priebehu záručnej doby vadu, ktorá nebola spôsobená jeho nevhodným používaním, ale vadou výrobku samotného, má právo na reklamáciu tovaru. Záručná doba začína plynúť prevzatím tovaru kupujúcim. Predávajúci poskytuje na dodaný tovar záruku stanovenú Občianskym zákonníkom t. j. 24 mesiacov. Záručná doba sa predlžuje o dobu, počas ktorej bol tovar v záručnej oprave. Záruka sa vzťahuje na výrobné vady tovaru alebo iné vady, ktoré neboli spôsobené neodborným alebo nešetrným zachádzaním, použitím výrobku v rozpore s jeho účelom či mechanickým poškodením. Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebovanie tovaru spôsobené používaním.

 

Postup reklamácie  

Pokiaľ chce kupujúci reklamovať tovar kúpený v internetovom obchode www.ezoterikalejla.sk je povinný oznámiť predávajúcemu túto skutočnosť čo najskôr e-mailom alebo telefonicky. Do dvoch pracovných dní bude kupujúcemu zaslaný formulár „Reklamačný list“, ktorý mu reklamáciu zjednoduší. Vyplnený formulár obsahuje : meno kupujúceho, adresu, telefón, e-mail, číslo objednávky, číslo daňového dokladu, podrobný popis chyby produktu/tovaru, prípadne ako chyba produktu/tovaru vznikla, alebo ako sa chyba prejavuje. Zásielky, u ktorých nebude jasné, prečo boli predávajúcemu reklamované a zaslané, budú vrátené odosielateľovi na jeho náklady. Reklamovaný tovar kupujúci zasiela na adresu : Ezoterika LEJLA s.r.o. J.Milca 786/6 01001 Žilina. Tovar je vhodné zasielať v originálnom obale alebo vyhovujúcom prepravnom obale, pretože predávajúci neručí za prípadné mechanické poškodenie pred prijatím tovaru. V prípade oprávnenej reklamácie má kupujúci právo na náhradu nákladov na uplatnenie reklamácie v nutnej výške k bezpečnému doručeniu (kupujúci musí doložiť doklad k tejto preprave). V prípade neoprávnenej reklamácie nemá kupujúci nárok na náhradu svojich nákladov spojených s vybavením reklamácie a predávajúci bude kupujúcemu účtovať prepravné náklady tovaru spojené s vrátením reklamovaného tovaru kupujúcemu. V prípade neoprávnenej reklamácie sa záručná doba nepredlžuje.

 

Vybavenie reklamácie

O reklamácií sa spravidla rozhodne ihneď po prijatí reklamovaného tovaru, v zložitých prípadoch do 15 pracovných dní. Do tejto lehoty sa nezapočítava doba primeraná podľa druhu výrobku potrebná k odbornému posúdeniu vady. Reklamácia vrátane vady bude vybavená bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 kalendárnych dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa predávajúci s kupujúcim nezhodne inak. Predávajúci vyrozumie spotrebiteľa o výsledku reklamácie telefonicky, pokiaľ nebude k dispozícií telefón, tak e-mailom. Po uplynutí uvedenej lehoty, má spotrebiteľ rovnaké práva, ako keby sa jednalo o vadu, ktorú nemožno odstrániť. Predávajúci spotrebiteľovi vydá potvrdenia o prípadnom vykonaní opravy a dobe jej trvania, prípadne písomné zdôvodnenie zamietnutia reklamácie.

Obdobným spôsobom ako reklamácie sa vybavujú aj sťažnosti a podnety spotrebiteľov.

Copyright 2019 - 2024 © ezoterikalejla